دریچه سقفی – تهویه مارکت

دریچه سقفی تایلی با دریچه گرد هم می تواند جهت مکِشِ هوا وهم دمِشِ هوا بکار رود.لازم به ذکر می باشد درصورت استفاده از همین دریچه سقفی جهتِ سیستم رجوع ،لزوماً نیازی به استفاده از دمپر نیست.سطحِ بدنه این دریچه سقفی هم با به کار گیری از رنگ کوره ایِ مرغوب در رنگهای متنوع قابلِ پوشش میباشد.دریچه سقفی تایلی اساسی روزنه گرد تخت نیز میتواند داخل نتورک های تایلِ سقفِ کاذب، کارگزاری و تعبیه شود و نیز بصورتِ مستقیم در بدنه ی سقفِ اصلی پیچ و کارگزاشتن گردد.از دریچه سقفی تایلی اهمیت دریچه گرد تخت جهتِ خروج هوا بصورتِ تعدیل شده در گوشه و کنار های گوناگون استفاده میشود.دریچه سقفی تایلی اهمیت دریچه گرد تخت از خروجِ هوای داخل شبکه بصورتِ پرتابی دوری میکند. دریچه سقفی مشبک که جهتِ مکش بکار میرود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی مشبک را دریچه آشیانه زنبوری هم می نامند.دریچه سقفی مشبک عموماً به جهت فضاهایی که نیاز به بیشترین پرتاب هوا داراست به کار گیری میکنند. دریچه های کلاف بدور گشوده نظیر اشکال کلاف پهن به جهت سقف هایی تا ارتفاع 4 متر مناسب است و قابلیت و امکان سوق دهی هوا در یک تا 4 طرف را دارند. روزنه سقفی مشبک هم می تواند به طور مستقل بر بر روی سقف پیچ و نصب شود و نیز میتواند بر محلِ حفره تایلهای سقف کاذب جانمایی و تعبیه شود.دریچه سقفی مشبک باید به وسیله یک باکسِ رابط یا این که طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ دریچه سقفی قابل تنظیم هوا متصل شود. همین نوع دریچه سقفی را می قدرت به طور مستقیم بر روی سقف پیچ کرد و هم می اقتدار بر محل حفره تایلهای سقف کاذب جانمایی و کارگزاشتن کرد. تفاوت دریچه های چهارگوش کلاف دور گشوده کلیدی گونه های کلاف پهن از یک طرف در پروفیل استفاده شده در قاب دریچه می باشد و از طرفی انحصار های ابعادی جهت کارگزاری را ندارند. روزنه های مشبک به رخ یک طرفه و یکسری طرفه اصلی پره های اثبات 90 سکو یا 45 سکو تولید می شوند. در مدل پره متحرک قابلیت نصب به همراه دمپر پروانه ای و یا نصب از داخل فریم فارغ از ایجاد رخنه پیچ بر روی صورت کادر وجود دارد. ۱۰- روزنه سقفی تایلی فارغ از فریمِ ترکیبی اصلی روزنه دریچه کولر سقفی دیجی کالا گرد سونایی. ۸- دریچه سقفی تایلی سوای فریمِ ترکیبی حیاتی روزنه گرد مشبک. ذ- دریچه سقفی تایلی صفحهای دارای روزنه گرد سونایی . همینطور می توان دارای استعمال از دمپر های اختصاصی در پشت همین دریچه ها مقدار دبی دلخواه هوا تنظیم و در دست گرفتن کرد.